top of page

PRIVACY EN COOKIEBELEID

Melissa’s Coaching  maakt gebruik van cookies en overige technieken. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Melissa Soffers, gevestigd Sint Antoniuslei 31, 2930 Brasschaat (België), is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies voeren geen acties uit op je computer of mobiele apparaat, ze bezorgen alleen je browser extra informatie. Eigenlijk werken cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen je IP-adres).

 

Wat zijn overige technieken?

  • Statistieken via Google Analytics

Cookies dienen ook voor statistische doeleinden. De statistieken van deze website houden we bijvoorbeeld bij met behulp van cookies via Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google.

Die informatie gebruiken we om je bezoek aan onze site te analyseren (niet om te weten te komen wie je bent). Zo weten we o.a. welke BSPT-pagina’s onze bezoekers het vaakst raadplegen, met welke browsers onze klanten op internet surfen of hoe lang ze op onze website vertoeven. Dankzij die gegevens van Google Analytics kunnen we onze site continu optimaliseren. Raadpleeg de afmeldingsmogelijkheden voor Google Analyticsdie momenteel beschikbaar zijn voor internet.

  • Easyhost

Voor webhosting en domeinnaam. Zij staan in voor: 

FTP toegang, HTTPS & SSL, , back-ups, beveiliging tegen hackers en virussen.

Gebruik van  SSD-webruimte, het HTTP/2-protocol en beheer van dataverkeer.

  • WIX 

Voor webhosting en website bouwer. Alle Wix-websites bevatten de HTTPS- en SSL-protocollen die ervoor zorgen dat de communicatie tussen  bezoekers en website volledig veilig is. Alle gegevens die tussen de servers van de bezoekers en je website reizen blijven versleuteld, zodat iedereen veilig kan surfen

Deze website inclusief het logo, is eigendom van Melissa Soffers.

Contactgegevens:

Melissa Soffers

Sint Antoniuslei 31

2930 Brasschaat
E-mail: hallo@melissascoaching.be

Ondernemingsnummer: BE00668.897.350

melissa_logo_versies-01.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Voorwaarden toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle particuliere contacten en zakelijke overeenkomsten tussen Melissa Soffers (ook als coach vernoemd) en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.
 

Melissa Soffers verklaart hierbij dat het welzijn  en het welbevinden van klanten centraal staat in elke coaching of evenement. Melissa Soffers verklaart binnen de grenzen van eigen kennis te werken en dus geen advies, aanbevelingen, psychotherapie, of enige andere service zal verstrekken waarvoor ze noch geautoriseerd noch bekwaam is. (zoals het stellen van medische diagnoses of analyses in vraag stellen.)  Melissa Soffers verklaart steeds te verwijzen naar andere professionals indien relevant of aangewezen.
De dienstverlening van Melissa Soffers zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde en vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Melissa Soffers geen verantwoordelijkheid opnemen.

Door de aard van de dienstverlening van Melissa Soffers en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

Annulaties

Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf op geannuleerd worden per e-mail of telefoon. SMS komt niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annulaties.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of betrokkenheid bij een verkeersongeval.

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid. De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.
De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.
De coach zal andere data aanbieden.
De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coaching-traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of het coaching-traject verschuldigd.
Wanneer de coach overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft recht in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

Geheimhouding

Melissa Soffers is gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk. Melissa Soffers deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met derden of in geval van levensbedreigende situatie van klant.

Aansprakelijkheid

Melissa Soffers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching, training of evenement. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

De aansprakelijkheid voor schade voor de Melissa Soffers is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Melissa Soffers er is evenwel nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Klachten kunnen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden aan Melissa Soffers via hallo@melissascoaching.be
Hierna ontvangt de klager binnen veertien dagen een reactie.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Melissa Soffers of rechthoudende derden.

Indien je ze wil reproduceren of publiek gebruiken, dan moet je hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Melissa Soffers. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op jouw website, valt hier buiten.

Je mag niet zondermeer en ten alle tijden op websites die jou toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.
 

Beperking van aansprakelijkheid website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Melissa Soffers levert grote inspanningen om de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Melissa Soffers de mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Melissa Soffers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op de website staat, kan je mij contacteren : hallo@melisascoaching.be

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Melissa Soffers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Melissa Soffers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Melissa Soffers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

bottom of page